Spelvoorwaarden KPNTOPPLAY AWARDS - Legends of Gaming

Spelvoorwaarden KPNTOPPLAY AWARDS

Algemeen

Door deelname aan de ‘KPN TOPPLAY AWARDS’-winactie, gaat de deelnemer akkoord met de volgende spelvoorwaarden. De KPNTOPPLAY AWARDS-winactie draait om een Xbox Series S die door een deelnemer gewonnen kan worden door een videolink in te sturen op de KPNTOPPLAY AWARDS-landingspagina op de website van Legends of Gaming. Het spel wordt aangeboden door Team5pm (“Aanbieder”)

Speluitleg

 • Vanaf woensdag 9 november 2022 om 17:00 start de ‘KPNTOPPLAY AWARDS’-winactie. Deelnemers kunnen meespelen met de actie door 1 videolink in te vullen op de actiepagina op www.legendsofgaming.nl
 • Er zal één Xbox Series S worden weggegeven onder de deelnemers die een videolink insturen.
 • De winnaar zal op 1 januari (2023) in een Youtube-video van Legends of Gaming NL en op de Instagram-pagina van legendsofgamingnl bekend worden gemaakt
 • Van de deelnemers die aan de spelvoorwaarden voldoen wordt er willekeurig één winnaar geselecteerd.

Voorwaarden

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van een ouder/ verzorger.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Spelvoorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.