Privacy Policy - Legends of Gaming

Privacy Policy

Endemol Shine Nederland B.V., onderdeel van de Endemol Shine Group, en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot Simpel Media B.V., Human Factor B.V., TVBV B.V., NL Film & TV B.V. (hierna: ‘Endemol Shine of ‘wij’) informeert u in deze Privacyverklaring over hoe wij persoonsgegevens van en over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken of anderszins verwerkt via de Website “legendsofgaming.nl” (hierna: de ‘Website’).

1. Voor wat en wie geldt deze Privacyverklaring?

Endemol Shine is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij via de Website van u verzamelen.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle gebruikers, daaronder begrepen zowel degenen die de Website gebruiken zonder zich te hebben geregistreerd of geabonneerd, als degenen die zich hebben geregistreerd voor of zich hebben geabonneerd op de Website.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Wij kunnen gegevens van en over u verzamelen.

In het bijzonder verzamelt Endemol Shine:
(1) registratiegegevens;
(2) activiteitgegevens;

 1. Registratiegegevens: dit is de informatie die u verstrekt om u te registreren, bijvoorbeeld om een account aan te maken, opmerkingen te posten, een nieuwsbrief te ontvangen of deel te nemen aan een actie en/of prijsvraag. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld naam, achternaam, e-mailadres, land, postcode, huisnummer en geboortedatum.
 2. Activiteitsgegevens: Wanneer u toegang krijgt tot en interacties hebt met de Website, kunnen wij bepaalde informatie over die bezoeken verzamelen. Bijvoorbeeld: om uw verbinding met de Website mogelijk te maken,  ontvangen en registreren onze servers informatie over uw computer, apparaat en browser, daaronder begrepen mogelijk uw IP-adres, browsertype en andere software- en/of hardware-gegevens. Indien u toegang hebt tot de Website vanaf een mobiel apparaat of een ander apparaat, kunnen wij een uniek apparaat-ID verzamelen dat aan dat apparaat is toegewezen, en geolocatie-gegevens of andere transactie-informatie voor dat apparaat. Cookies en andere volgtechnologieën (zoals browsercookies, pixels, bakens en Adobe Flash-technologie die gewoonlijk Flash-cookies worden genoemd) kunnen ook worden verzameld. Deze technologieën kunnen worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van informatie over uw gebruik van de Website, zoals pagina’s die u hebt bezocht, zoekopdrachten die u hebt ingevoegd en advertenties die u heeft bekeken.

Gegevens die wij niet verzamelen:

 1. Financiële informatie van een betalingsdienstaanbieder: in sommige gevallen kunnen wij gebruikmaken van een niet-gelieerde betalingsdienst om u in staat te stellen om een product te kopen of betalingen te verrichten (hierna: ‘Betalingsdienst’). Indien u een product wilt kopen of een betaling wilt verrichten via een Betalingsdienst, wordt u doorgestuurd naar de webpagina van die Betalingsdienst. Alle informatie die u verstrekt aan die Betalingsdienst is onderworpen aan de privacyverklaring van die Betalingsdienst, en dus niet aan de onderhavige Privacyverklaring. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door een Betalingsdienst van informatie die via een Betalingsdienst is verzameld.
 2. Bijzondere persoonsgegevens: wij vragen u om ons geen bijzondere persoonsgegevens (zoals sofinummers, informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) te verstrekken op of via de Website of anderszins.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden waarom wij gegevens over u verzamelen, is om u de Website te kunnen aanbieden en om u in staat te stellen om interactief met die diensten te kunnen communiceren. Bovendien kunnen wij u – met voorafgaande toestemming – aanbiedingen, promoties, nieuwsbrieven en marketingberichten sturen, ook op basis van uw persoonlijke voorkeuren en gewoonten.

 • a) de Website en functies aan u te kunnen verstrekken;
 • b) die Website en functies te kunnen meten, analyseren en verbeteren;
 • c) uw ervaring te verbeteren door content te leveren die u mogelijk relevant en interessant vindt;
 • d) u u deel te laten nemen aan online games, acties/prijsvragen of programma’s/fragmenten
 • e) u klantenondersteuning te bieden en om te kunnen reageren op vragen;
 • f) de rechten van Endemol Shine en anderen te beschermen. Er kunnen bijvoorbeeld gevallen zijn waarin Endemol Shine uw persoonsgegevens kan gebruiken, zoals situaties waarin Endemol Shine te goeder trouw van mening is dat die verwerking noodzakelijk is voor: (i) de bescherming, handhaving of verdediging van wettelijke rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Endemol Shine, onze gelieerde bedrijven en hun werknemers, agenten, aannemers, licentiegevers en leveranciers (daaronder begrepen de handhaving van onze overeenkomsten en onze gebruiksvoorwaarden); (ii) bescherming van de veiligheid, privacy en veiligheid van gebruikers van de Website of leden van het publiek; (iii) bescherming van de vennootschap, evenals andere betrokken derden, zoals leveranciers van Endemol Shine, tegen fraude of voor risicobeheerdoeleinden,
 • g) te voldoen aan toepasselijke wetten of gerechtelijke procedures en/of te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties;
 • h) een bedrijfstransactie af te ronden, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van het geheel of enig deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van Endemol Shine (daaronder begrepen in verband met een faillissement of een andere soortgelijke procedure). Indien Endemol Shine bijvoorbeeld betrokken is bij een fusie of overdracht van het geheel of een belangrijk deel van haar bedrijfsactiviteiten, kan Endemol Shine als onderdeel van die transactie uw persoonsgegevens bekendmaken en overdragen aan de partij of partijen die bij de transactie betrokken zijn;
 • i) u (via e-mail, sms, telefoon, chat en/of sociale media) uitsluitend met uw voorafgaande toestemming aanbiedingen toesturen, evenals promoties, nieuwsbrieven en andere marketingberichten met betrekking tot de Website, diensten/producten van partners van Endemol Shine en/of derden, zoals maar niet beperkt tot groepsmaatschappijen en co-branded diensten en functies, zoals prijsvragen of andere promotie-acties die worden georganiseerd in samenwerking met derden;
 • j) met uw voorafgaande toestemming, marketingcommunicaties afgestemd op uw interesses en behoeften aan u toe te sturen door middel van de communicatiekanalen zoals beschreven onder letter i) hierboven.

4. Op welke grond gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld om u te kunnen voorzien van de Website.

Uw persoonsgegevens worden eveneens verzameld om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen of om het gerechtvaardigd belang van Endemol Shine te beschermen, namelijk voor de reguliere bedrijfsvoering.

Indien u de gegevens niet verstrekt, kunnen wij u de Website niet aanbieden.

5. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De beveiliging van uw gegevens is voor ons een prioriteit. Daarom hebben wij passende technische- en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met: (i) derden-dienstverleners; (ii) onze gelieerde ondernemingen; en (iii) zakenpartners (iv) nationale autoriteiten, indien dat is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Derden-dienstverleners zijn belast met verwerkingshandelingen en zijn rechtsgeldig aangewezen als verwerkers, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld cloud-service providers, andere entiteiten van de groep, leveranciers van diensten die de Website faciliteren of ondersteunen, en derhalve eveneens, bij wijze van voorbeeld en zonder dat dit een beperking inhoudt, bedrijven die IT-diensten verstrekken, experts, consultants en advocaten aanbieden, en bedrijven die ontstaan uit mogelijke fusies, splitsingen of andere transformaties;

Gelieerde Ondernemingen van Endemol Shine in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of gegevensverwerker;

Zakenpartners: na uw voorafgaande toestemming kan Endemol Shine uw persoonsgegevens delen met zakenpartners die actief zijn in de volgende sectoren:groepsmaatschappijen en co-branded dienstenom hen in staat te stellen u marketingberichten te sturen

Bevoegde autoriteiten: om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland doorgezonden?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgezonden aan andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zorgen er altijd voor dat er adequate en passende veiligheidsmaatregelen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen, die voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, bij te werken, aan te passen en te verwijderen.

Houd er rekening mee dat, zelfs nadat u uw account hebt opgezegd, of indien u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, kopieën van die informatie uit uw account in sommige omstandigheden zichtbaar kunnen blijven, bijvoorbeeld indien u informatie hebt gedeeld met sociale media of andere diensten, of bijvoorbeeld wanneer bewaring van dergelijke kopieën noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om verweer te voeren in gerechtelijke procedures. Vanwege de aard van de caching-technologie is uw account mogelijk niet onmiddellijk ontoegankelijk voor anderen. Wij kunnen ook na de opzegging of uw verzoek tot verwijdering enige tijd lang back-upinformatie met betrekking tot uw account op onze servers bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

9. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens alleen gedurende de periode die nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor de gegevens zijn verzameld. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens:

Gegevens die worden verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3, letter a) tot en met h) van deze Privacyverklaring, worden bewaard gedurende de verlening van de dienst, plus de duur van de verjaringstermijn onder het toepasselijk recht, na beëindiging van de dienst;

Gegevens die voor worden verzameld het doel beschreven in paragraaf 3, letter i) worden bewaard gedurende een periode van 1 jaar;

Gegevens die worden verzameld voor het doel beschreven in paragraaf 3, letter j) worden bewaard gedurende een periode van 1 jaar.Aan het einde van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens hetzij verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

10. Updates van deze Privacyverklaring

Endemol Shine heeft het recht de inhoud van deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of bij te werken. Aanpassingen van de Privacyverklaring worden op de Website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de Website.

De datum van inwerkingtreding bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien.

11. Hoe kan ik contact met u opnemen met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres mijngegevens@endemolshine.nl.

——————————

15-08-2019